Regulamin usług internetowych świadczonych przez HYPEPANDA.PL

1.Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierający unormowanie stosunków prawnych pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą oraz dostawcą,

b) usługodawca – prowadzący aukcje, użytkownik serwisu shoper.pl, będący usługodawcą świadczącym usługę drogą elektroniczną polegającą na pośrednictwie w zawieraniu transakcji kupna – sprzedaży i kojarzeniu klienta z dostawcą za pomocą domeny hypepanda.pl, działający na zasadach dropshippingu, (spółka: HIGH END CLOTHING LTD; adres: Great Portland Street 85 W1W7LT London; numer spółki: 10645013, UTR: 3340901049),

c) usługobiorca – klient, kupujący, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dokonująca zakupu), występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 k.c., która w ramach aukcji internetowej zobowiązuje usługodawcę do przesłania zamówienia celem zawarcia umowy sprzedaży z dostawcą, jest stroną w umowie sprzedaży z dostawcą oraz stroną w umowie świadczenia usług elektronicznych z usługodawcą;

d) dostawca – sprzedawca, podmiot będący stroną umowy sprzedaży, towaru prezentowanego na aukcji internetowej, zawieranej z usługobiorcą, obowiązany do dostarczenia towaru wraz z rachunkiem (dane identyfikujące dostawcę danego produktu udostępniane są zgodnie z § 2 pkt 13 i 15 niniejszego regulaminu) ;

e) aukcja internetowa – każdorazowa aukcja odnosząca się do danego towaru lub grupy towarów administrowana przez usługodawcę, za pomocą witryny hypepanda.pl, pełniąca funkcje informacyjne, mająca na celu skojarzenie klienta z dostawcą, prowadzona na zasadach dropsshippingu;

f) dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowej, pełniącej funkcję informacyjną, polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola usługodawcy w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do usługobiorcy – klienta. Ponadto usługodawca inkasuje należności przekazuje je w imieniu usługobiorcy dostawcy na jego rachunek bankowy lub rachunek w instytucjach płatniczych, z zatrzymaniem należnej prowizji. Usługodawca nie jest stroną zawieranej przez klienta i dostawcę umowy sprzedaży;

g) cena – należność usługobiorcy wobec dostawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży, usługodawca pośredniczy w procesie jej przekazania w celu pobrania należnej prowizji;

h) prowizja – wynagrodzenie należne od dostawcy towaru usługodawcy z tytułu wykonywania usługi polegającej na zbieraniu zamówień od usługobiorców (kupujących) i przekazywanie ich dostawcy (sprzedawcy), prowizja jest należna wyłącznie w przypadku dojścia do skutku umowy kupna – sprzedaży pomiędzy dostawcą a usługobiorcą;

i) towar – rzeczy, produkty stanowiące własność dostawcy, prezentowane usługobiorcom za pomocą strony internetowej hypepanda.pl i prowadzonej na niej aukcji;

j) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy dostawcą (sprzedawcą) i usługobiorcą (kupującym);

k) zamówienie – oświadczenie woli usługobiorcy, składane drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy usługobiorcą i dostawcą, przekazywane przez usługodawcę dostawcy, zawierające w szczególności informacje dotyczące ilości zamawianego towaru, miejsca dostawy, oraz inne informacje umożliwiające zawarcie umowy pomiędzy usługobiorcą i dostawcą;

l) dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 z późn. zm.);

m) k.c. – Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 z późn. zm.);

n) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615, 1823 z późn. zm.);

o) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579 z późn. zm.);

p) Ustawa o PTU – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228,1579 z późn. zm.);

1. Przed przystąpieniem do udziału w aukcji internetowej a tym samym skorzystaniem z usługi świadczonej przez usługodawcę należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu, wzięcie udziału w aukcji oznacza:

a) akceptację regulaminu przez usługobiorcę,

b) wyrażenie przez usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do świadczenia usługi drogą elektroniczną, obsługi i realizacji zamówienia, oraz wykonywania praw i obowiązków przez usługodawcę i dostawcę w związku z zawartą lub przyszłą umową sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z pózn. zm.), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) a także zawartą pomiędzy usługodawcą i dostawcą towaru umową, która pozwala dostawcy na przetwarzanie danych osobowych, zebranych przez usługodawcę, w celu wykonania umowy kupna – sprzedaży.

2. Usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci aukcji na stronie internetowej, kierowana jest do osób fizycznych, występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22 1 k.c., tj. posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i dokonujących czynności prawnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Usługodawca nie jest stroną zawieranej przez usługobiorcę i dostawcę umowy sprzedaży. Usługodawca oferuje usługę polegającą na pośrednictwie w zakupie towaru opartą na modelu dropshippingu, tj. prezentuje przekazane przez dostawcę informacje na temat towaru takie jak dane identyfikujące towar, opisy, zdjęcia i inne dane umożliwiające usługobiorcy podjęcie decyzji o dokonaniu zakupu za pomocą strony internetowej i środków komunikacji elektronicznej oraz udziela pomocy w realizacji umowy sprzedaży w szczególności poprzez przekazanie zamówienia do dostawcy i przekazanie w imieniu usługobiorcy ceny zakupu towaru dostawcy.

4. Za prawidłową dostawę oraz wszelkie wady towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru należy składać zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie informacje przekazywane przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej odnoszące się do towarów i ich cen, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c. i art. 66 1 k.c., a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy z dostawcą, zgodne z przepisem art. 71 k.c.

6. Skuteczne zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży jest możliwe jedynie pod warunkiem dostępności wybranego przez klienta towaru w magazynie dostawcy, w związku z tym dostawca zastrzega sobie prawo do poinformowania klienta o odmowie zawarcia umowy w przypadku niezgodności informacji podawanych przez usługodawcę w aukcji za pośrednictwem strony internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym dostawcy. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany przez usługodawcę o niedostępności produktu i konieczności jego zmiany w całości, w części lub anulowania.

7. W przypadku, gdy realizacja umowy jest niemożliwa z powodu przyczyn wskazanych w § 2 pkt 6, dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w całości lub w części a zamówienie zostaje w całości lub w części anulowane, jeżeli klient nie skorzysta z możliwości jego modyfikacji na inny dostępny towar. Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku anulowania zamówienia z wyżej wymienionych przyczyn dostawca zwróci niezwłocznie od momentu poinformowania kupującego uiszczoną zapłatę za towar.

8. Usługodawca nie odpowiada za zgodność podawanych na stronie internetowej informacji z rzeczywistymi stanami magazynowymi dostawcy. Informacja o braku towaru lub jego chwilowej niedostępności usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie po otrzymaniu przez usługodawcę takiej informacji od dostawcy.

9. Zdjęcia, opisy, oznaczenia towarów, umieszczone na stronie internetowej pochodzą od dostawcy i mają charakter poglądowy oraz informacyjny. Rzeczywisty stan towaru może odbiegać od tego prezentowanego na stronie aukcyjnej z różnych przyczyn (np. odmiennej kalibracji ekranu, różnych zabiegów wykorzystywanych podczas wykonywania i obrabiania fotografii).

10. Wszelkie prawa autorskie do opisów oraz zdjęć i oznaczeń towarów składające się na prezentację towaru przysługują wyłączenie dostawcy. Dostawca udzielił usługodawcy licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów towarów oraz oznaczeń towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem wzmiankowanych zdjęć i opisów towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do dostawcy. Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny za legalność używania udostępnianych usługodawcy materiałów. Usługodawca używa przekazanych materiałów, poprzez ich zamieszczenie na stronie aukcyjnej w celu poinformowania potencjalnych usługobiorców o możliwości zawarcia za pośrednictwem jego usługi i strony aukcyjnej umowy kupna prezentowanych towarów z ich dostawcą.

11. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wszelkie roszczenia powstałe w wyniku zawartej lub przyszłej umowy sprzedaży jest dostawca. Stroną umowy sprzedaży jest dostawca. Usługodawca świadczy jedynie usługę w postaci przekazywania informacji mających na celu zawarcie oraz realizację umowy.

12. Usługodawca odpowiada względem usługobiorcy wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie przekazania zamówienia do dostawcy oraz w zakresie przekazania dostawcy uiszczonych przez usługobiorcę należności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, w szczególności ceny. Zgodnie z § 2 pkt 11 niniejszego regulaminu usługodawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym za roszczenia powstałe w wyniku zawartej lub przyszłej umowy sprzedaży.

13. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia informacji w zakresie danych identyfikujących dostawcę w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykorzystania dla celów konkurencyjnej działalności gospodarczej albo ograniczenia lub zakłócenia działalności gospodarczej usługodawcy. Informacje te, jako posiadające wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.).

14. Usługodawca, aby zapewnić dostępność asortymentu na jak najwyższym poziomie, zastrzega możliwość zmiany dostawcy danego towaru w każdym momencie.

15. Usługodawca udziela niezbędnej informacji na temat podmiotu, z którym usługobiorca zawiera umowę, jedynie w sytuacji wystosowania przez usługobiorcę wyraźnego żądania w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem, jakiego dokładnie przedmiotu dotyczy lub będzie dotyczyć umowa, jakich dokładnie informacji oczekuje oraz wskazaniem celu uzyskania i planowanego sposobu wykorzystania uzyskanych informacji a także przedłożenia kserokopii dowodu osobistego i oświadczenia, że nie prowadzi konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz nie wykorzysta informacji o podmiocie do działań konkurencyjnych.

1. Realizacja usługi przekazania treści zamówienia przez usługodawcę do dostawcy jest inicjowana przez usługobiorcę, w tym celu usługobiorca używa przycisku kup teraz lub zamawiam udostępnionego na stronie aukcji.

2. Złożenie zamówienia w sposób przewidziany w § 3 pkt 1 jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie zamówienia wymaga podania danych, które umożliwią dostawcy dostarczenie towaru, oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia.

4. W przypadku rezygnacji z zamówienia, usługobiorca ma prawo zwolnić usługodawcę od obowiązku przekazania zamówienia dostawcy. W przypadku rezygnacji z zamówienia po użyciu przycisku kup teraz lub zamawiam, usługobiorca ma prawo w ciągu 12 godzin od kliknięcia przycisku, złożyć odpowiednie oświadczenie woli za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy usługodawcy podany w opisie aukcji internetowej.

5. W przypadku anulowania zamówienia przez usługobiorcę, usługodawca zastrzega sobie prawo zatrzymania należnego mu wynagrodzenia tytułem wykonanej usługi przekazania treści zamówienia, zapłaty oraz ustalenia z dostawcą anulowania zamówienia i wezwania go do zwrotu należności. Wynagrodzenie usługodawcy w takiej sytuacji może wynieść do 10 % wartości całkowitej ceny anulowanego zamówienia.

1. Usługodawca pośredniczy w przekazaniu ceny (należności) oraz ewentualnie innych należności z tytułu umowy sprzedaży należnych dostawcy od usługobiorcy (klienta).

2. Wszystkie ceny towarów umieszczone stronach aukcyjnych są:

a. podawane w złotych polskich,

b. cenami całkowitymi, a w szczególności zawierają prowizję należną usługodawcy oraz informacje dotyczące kosztów dostawy,

3. Cena podana przy danym towarze jest wiążąca dla dostawcy od chwili kliknięcia przycisku kup teraz lub zamawiam.

4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności: Usługobiorcy mają obowiązek realizować płatności za pomocą jednej z wymienionych poniżej metod płatności:

a. regulowanie należności przez system płatności serwisu shoper.pl,

– w systemie płatności shoper.pl, płatności realizowane są za pomocą kart płatniczych: VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

– w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu za transakcję dokonaną przez usługobiorcę kartą płatniczą, dostawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej usługobiorcy,

– podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

b. regulowanie płatności za pomocą przelewu bankowego:

– adres:
HIGH END CLOTHING LTD
Great Portland Street 85,
W1W7LT London

– rachunek bankowy usługodawcy nr: 47 2490 0005 0000 4530 5717 1909,

– w tytule przelewu proszę wskazać numer zamówienia.

5. W przypadku, gdy płatność ceny za towar nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym usługodawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia za pomocą przycisku kup teraz lub zamawiam, usługodawca jest zwolniony od przekazania treści zamówienia dostawcy, co jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

1. Warunkiem przekazania zamówienia dostawcy jest uiszczenie przez usługobiorcę należności za zamawiany towar w terminie określonym w § 4 pkt 5 regulaminu, w przypadku dokonania płatności usługodawca przekazuje treść zamówienia oraz świadczenie należne dostawcy w celu umożliwienia realizacji umowy sprzedaży i dostawy towaru pod wskazany przez usługobiorcę adres.

2. Usługodawca przekazuje dostawcy treść zamówienia oraz otrzymaną od usługobiorcy cenę za towar pomniejszoną o należne usługodawcy wynagrodzenie w terminie 3 dni od otrzymania płatności za towar od usługobiorcy.

3. Wysyłka towarów przez dostawcę dokonywana jest w terminie do 2 do 7 dni roboczych od momentu otrzymania ceny przez usługodawcę. Przewidywany czas dostawy wynosi od 5 do 10 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy może wynieść do 35 dni roboczych. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Dni innych niż dni robocze nie wlicza się do biegu tego terminu nawet, jeżeli występują one trakcie jego biegu. Do prawidłowego obliczenia tego terminu należy zliczyć jedynie dni robocze.

4. Usługodawca nie odpowiada za terminową dostawę towaru. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za dotrzymanie terminu dostawy jest dostawca, jako strona umowy sprzedaży. Wszelkie związane z powyższą kwestią reklamacje i roszczenia powinny być kierowane do dostawcy.

5. W przypadku chwilowej niedostępności towaru w magazynie dostawcy, przewidywany maksymalny czas dostawy towaru może ulec przedłużeniu. Usługodawca informuje o chwilowym braku towaru i związanym z tym opóźnieniem usługobiorcę niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o tym fakcie od dostawcy.

6. Usługobiorca ma obowiązek odbioru zamówionego towaru. W przypadku nie odebrania przesyłki zostaje ona zwrócona dostawcy. Zamawiający, który nie odebrał przesyłki zostanie obciążony kosztami związanymi z pełnym wykonaniem usługi.

7. Usługobiorca dokonując odbioru przesyłki ma obowiązek kontroli stanu przesyłki, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany usługodawcy.

8. Jeżeli towar nie dotrze do usługobiorcy we wskazanym wyżej terminie, powinien on poinformować o tym usługodawcę. W takim przypadku na żądanie usługobiorcy uiszczona cena za towar zostanie mu zwrócona.

9. Na dostawcy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

10. W przypadku doręczenia towaru po otrzymaniu przez usługobiorcę zwrotu ceny, usługobiorca jest zobowiązany do:

a. zwrotu przesyłki zawierającej towar, na adres usługodawcy,

albo

b. powiadomienia usługodawcy o woli zatrzymania towaru, za pomocą poczty elektronicznej, wraz z jednoczesnym uiszczeniem ceny.

11. Zaznacza się, iż rozmiary wskazane w tabeli rozmiarów odnoszą się do standardowo i powszechnie przyjętych rozmiarów oraz ich oznaczeń stosowanych na terenie Unii Europejskiej. Oznaczenia te mogą różnić się od oznaczeń widniejących na metkach, same długości jednak będą zgodne z długościami podanymi w tabeli. Rozmiary oraz oznaczenia wskazane w tabeli rozmiarów mierzone są ręcznie (błąd pomiaru może wynieść od 1 do 3 cm).

1. Usługodawca informuje w imieniu dostawcy, że każdemu klientowi działającemu jako konsument w rozumieniu art. 22 1 k.c. przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 wskazanej ustawy (np. kosztów odesłania towaru).

2. Usługobiorca może odstąpić od umowy sprzedaży (jako umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) zawartej z dostawcą, składając za pośrednictwem usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy usługodawcy tj. [email protected], wraz z wyróżnieniem w tytule wiadomości numeru zamówienia.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą a strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez kupującego dodatkowych kosztów. Zakupiony towar należy zwrócić za pomocą przesyłki pocztowej na adres wskazany przez usługodawcę.

4. Dostawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odesłanego przez kupującego (będącego konsumentem), zwrócić kupującemu dokonane przez niego płatności za towar. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba, że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla dostawcy.

5. Zwracany przez usługobiorcę towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie towaru w trakcie transportu. W przypadku, kiedy zwrócony przez usługobiorcę towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości jest pokrywany z uiszczonej ceny. Jeżeli zwrócony towar jest w takim stanie, że jego dalsza sprzedaż jest niemożliwa lub znacznie utrudniona dostawca zalicza uiszczoną przez kupującego cenę na poczet naprawienia szkody, w takim wypadku uiszczona cena nie podlega zwrotowi.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W związku z powyższym usługobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie, gdyż wykonywana usługa polega jedynie na przekazywaniu informacji na temat zamówienia.

1. Dostawca odpowiada za wady fizyczne towaru z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych na zasadzie rękojmi należy kierować na adres mailowy [email protected] Reklamacje rozpatrywane są w terminach ustawowych.

3. Wszelkie zwroty towarów, zarówno z tytułu reklamacji jak i odstąpienia od umowy powinny być dokonywane bezpośrednio na adres dostawcy. Wysłanie przez usługobiorcę towaru na adres usługodawcy jest równoznaczne ze zgoda usługobiorcy na: przesłanie towaru na adres dostawcy w jego imieniu oraz obciążenie usługobiorcy kosztami przesyłki.

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania aukcji internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez usługobiorców.

2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej aukcji internetowej.

3. W reklamacji usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie usługobiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

1. Towar zakupiony u dostawcy za pośrednictwem aukcji internetowej usługodawcy przesyłany jest spoza Unii Europejskiej (z tzw. państwa trzeciego – Chiny) i może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom, jako towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny towarów nie zawierają wzmiankowanych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na kupującym.

2. Wysokość wzmiankowanych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez usługobiorcę tytułem ceny.

3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności ROZPORZĄDZENIE ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2009.324.23 z dnia 10 grudnia 2009 r.

4. W szczególności, zgodnie z art. 23 ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r., zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego tj. nie należącego do Unii Europejskiej do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Towary o niewielkiej wartości oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EURO na przesyłkę. Zgodnie z art. 24 niniejszego rozporządzenia zwolnienia nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.

5. Zgodnie z art. 51 ustawy o PTU zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa nie należącego do Unii Europejskiej bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 EURO.

Jednocześnie § 3 art. 51 wskazanej ustawi stanowi, że zwolnień nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu według miejsca siedziby usługodawcy.

2. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w niniejszym regulaminie nie powodują konieczności zmiany tego regulaminu.